1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge, netto en zonder korting. Kasbeschikkingen en het werken met wissels wijken daar niet van af.

2. Alle klachten moeten om geldig te zijn aangetekend gedaan te worden binnen de 8 dagen na plaatsing en/of levering.

3. In geval van niet betaling zal er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een rente van 10 % per maand worden aangerekend.

4. In geval van niet betaling der factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 60 €, en een maximum van 1860 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd de intresten en kosten, dit ten titel van conventioneel boetebeding.

5. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte voorwaarden af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen of ons ter plaatse laat komen na telefonische oproep voor een interventie,verklaart hij hiermee dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.

6. In geval van betwisting van welke aard ook i.v.m. onze facturen, zijn uitsluitend de rechtbank van Brugge en/of het vredegerecht van Brugge bevoegd, ook hiervan wordt door het werken van wissels of andere kasbeschikkingen niet van afgeweken.

7. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en vertraging kan ons niet ten laste gelegd worden.

8.Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade bij het openen van Uw kluis, brandkoffer of enige andere sloten. De eigenaar/ huurder aanvrager wordt voldoende ingelicht voor de werken worden aangevat ter plaatse.

9.De firma Glaswerken & Slotenmakerij Compernolle-Deman of zijn vertegenwoordigers

 kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan het deurblad of deurslot of omkasting,zowel in huizen of auto's

(verfschade,houtschade,glasschade).

BTW NR : BE0673.952.139